Starfsmanna- og endurmenntunarstefna

 

Í starfi Stórutjarnaskóla viljum við leggja áherslu á eftirfarandi:

 

 • starfsumhverfi sé heilsusamlegt

 

 • hafa ávallt eins vel menntað starfsfólk og kostur er

 

 • gefa starfsfólki kost á endurmenntun við hæfi

 

 • stuðla að stöðugleika í starfsmannahaldi

 

 • sjálfstæði og frumkvæði starfsmanna fái notið sín eins og kostur er

 

 • starfsfólk taki þátt í stefnumörkun skólans

 

 • í skólanum ríki góður starfsandi

 

 • starfsfólk sé meðvitað um að öll störf eru mikilvæg og allir vinni saman sem ein heild í þágu nemenda

 

 • starfsfólk skal sýna nemendum, foreldrum/forráðamönnum og samstarfsfólki háttvísi og virðingu

 

 • starfsfólk sé meðvitað um hlutverk sitt, ábyrgð og starfsskyldur

 

 • starfsfólk leggi sig fram um að skila góðu verki

 

 • stuðla að starfsánægju starfsfólks

 

 • stuðla að félagslegum tengslum til að auka samheldni starfsfólks

 

 • bjóða upp á sveigjanleika í starfi eftir því sem aðstæður leyfa

 

 • starfsmannasamtöl (skólastjóri – starfsmaður) séu árlega fyrir hvern starfsmann

 

 

Móttaka nýrra starfsmanna

 

Þegar nýr starfsmaður tekur til starfa er mikilvægt að hann fái kynningu á þeim atriðum sem varða vinnustaðinn og starfsemi hans. Í því augnamiði er starfsmönnum m.a. bent á ýmis gögn er varða skólastarfið og gott er að kynna sér, s.s. skólanámskrá, vefsíðu skólans o.fl. Byrjendur í kennslu, fá leiðsögukennara fyrsta árið, en aðrir nýir starfsmenn eru til að byrja með undir handleiðslu næsta yfirmanns eða samstarfsfólks, eftir aðstæðum hverju sinni.

 

Siðferðilegar skyldur

 

Starfsfólk virðir og vinnur samkvæmt siðareglum hverrar starfsstéttar þar sem þær eru fyrir hendi. Starfsfólki ber að gæta trúnaðar við nemendur og virða þann trúnað sem nemendur sýna þeim. Því ber að gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna þeirra sem það fær vitneskju um í starfi. Samkvæmt lögum er starfsfólki þó skylt að tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef það verður vart við að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Tilkynningarskylda gengur framar ákvæðum annarra laga.

 

Um endur- og símenntun

 

Í Stórutjarnaskóla viljum við að allt starfsfólk skólans eigi kost á endurmenntun sem eflir það sjálft í starfi og nýtist starfsemi skólans. Við val á námskeiðum skal taka mið af þeirri þörf, sem talin er mest knýjandi innan skólans hverju sinni, auk áhugasviðs hvers starfsmanns. Jafnframt er til þess ætlast að starfsfólkið sjálft leggi mat á það á hvaða sviði það telur sig helst þurfa aukna þjálfun og menntun. Þarfir skólans um endurmenntun eru metnar af skólastjórum í samráði við annað starfsfólk. Ár hvert stendur skólinn fyrir fræðslufundum fyrir starfsfólk og foreldra um uppeldis- og skólamál. Þá fer starfsfólkið af og til í náms- og kynnisferðir bæði innanlands og utan.